วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีสารสนเทศความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

            Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย
            
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือทันสมัย และใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology)
            
2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล เป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนต้ว


ชื่อ นางสาวสารีนี  ดิง

ชื่อเล่น สา

คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1

รหัสนักศึกษา 554188012

ภูมิลำเนา  นราธิวาส


ชื่อ นางสาวมาลา  ดาโอะ

ชื่อเล่น มาลา

คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1

รห้สนักศึกษา 554188013

ภูมิลำเนา  นราธิวาส